Liên Hệ


Khối Quản Lý


Tel: 024 38264177
✉ : tccb@unimex-hanoi.com
✉ : unimexhanoi@hn.vnn.vn
Tel: 024 35134808 – 0243 8264173
✉ : kttv@unimex-hanoi.com
Tel: 024 38264159
✉ : unimexhanoi@unimex-hanoi.com
Tel: 024 35134807/span>
✉ : unic@unimex-hanoi.com
Tel: 04 35134811
✉ : bcn@unimex-hanoi.com

Khối Kinh Doanh


Tel: 024 35117902 – 02437478914
✉ : xnk1@unimex-hanoi.com
✉ :kd7@unimex-hanoi.com
✉ :xnk2@unimex-hanoi.com
✉ : xnk3@unimex-hanoi.com
✉ : unimex-export@unimex-hanoi.com

Khối Chi Nhánh


Tel: 024 37245016
✉ : artex@unimex-hanoi.com
Tel: 024 38533202
✉ : genexim@unimex-hanoi.com
Tel: 024 37634231
✉ : thudo@unimex-hanoi.com
Tel: 024 37647966
✉ : phudien@unimex-hanoi.com
Tel: 031 31766003
✉ : hpbranch@unimex-hanoi.com
Tel: 08 35119686
✉ : phu-cnhcm@unimex-hanoi.com
✉ : hcmbranch@unimex-hanoi.com