Đại Hội Cổ Đông

DAI HOI DONG CO DONG NAM 2022

* Bien ban hop DHDCD thuong nien nam 2022

* Nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2022

* To trinh KQ SXKD 2021, KH 2022

* Thuyet minh Dinh kem KQSXKD 2021-KH2022

* Ke hoach ho so phap ly dat dai

* Báo cáo của HDQT

* Bao cao của Ban Kiem soat

* To trinh thong qua Bao cao kiem toan 2021

* To trinh Lua chon don vi kiem toan doc lap 2022

* To trinh phan phoi loi nhuan

* To trinh thu lao HDQT – BKS

* To trinh sua doi Dieu le

* Nghi-quyet-so-02.2022HDQT-vv-gia-han-hop-DHDCD-nam-2022

* Thong-bao-so-45-vv-Gia-han-hop-DHDCD-nam-2022

* Bien-ban-hop-ĐHĐCĐ-thuong-nien-nam 2021

* Nghi-quyet-ĐHĐCĐ-thuong-nien-nam-2021

* Dieu-le-Cong-ty-CP-Lien-hiep-XNK-va-Dau-tu-Ha-Noi

********************

* Thu-moi-ngay-26.10.2021-va-Chuong-trinh-nghi-su-DHDCD-thuong-nien-nam-2021

* Giay-xac-nhan-tham-du-DHDCD-thuong-nien-nam-2021

* Giay-uy-quyen-tham-du-DHDCD-thuong-nien-nam-2021

* Thong-bao-184-HDQT-ngay-22.10.2021-vv-chot-DSCD

* To-trinh-thu-lao-cua-HĐQT-BKS-nam-2021-va-KH-nam-2021

******************

  * Nghi-quyet-so-11-cua-HĐQT-vv-thong-qua-viec-hoan-hop-ĐHĐCĐ-thuong-nien-nam-2021

  * Thong-bao-135-cua-HĐQT-vv-Hoan-to-chuc-hop-ĐHĐCĐ

  * Thu-moi-hop-ĐHĐCĐ-2021

  * Chuong-trinh-nghi-su

  * Giay-xac-nhan-than-du-dai-hoi

  * Giay-uy-quyen-du-hop-ca-nhan

  * Giay-uy-quyen-du-hop-theo-nhom

  * To-trinh-bao-cao-KQSXKD2020-KH2021

  * Bao-cao-KQSXKD-2020-KH-2021

  * Bao-cao-HĐQT

  * Bao-cao-BKS-2021

  * Phu-luc-dinh-kem-bao-cao-BKS

  * To-trinh-thong-qua-bao-cao-kiem-toan-2020

  * To-trinh-chon-don-vi-kiem-toan-doc-lap

  * To-trinh-phan-phoi-loi-nhuan

  * To-trinh-thu-lao-HĐQT-BKS

  * To-trinh-sua-doi-Dieu-le

  * Dieu-le-Cong-ty

  * To-trinh-v, v-cho-phep-chuyen-nhuong-CP

  * To-trinh-thay-doi-nhan-su-HĐQT

  * To-trinh-thay-doi-nhan-su-Ban-kiem-soat

  * Nghi-quyet-10-HĐQT-2021-thong qua-chap-thuan-cac-noi-dung-lien-quan-den-ĐHĐCĐ-thuong-nien-năm-2021

  * Thong-bao-thoi-gian-hop-ĐHĐCĐ-nam-2021

  * Nghi-quyet-09-2021-HĐQT-vv-Hoan-to-chuc-ĐHĐCĐ-2021 

  * Thong-bao-so-95-TB-HĐQT-vv-Hoan-to-chuc-ĐHĐCĐ-thuong-nien

  * Cong-van-4231-VSD-vv-huy-chung-khoan-dang-ky-ma-UNM

  * CV-chap-thuan-huy-tu-cach-cong-ty-dai-chung

  * Bao-cao-tai-chinh-nam-2020