Thông Báo

Thông báo về việc gửi phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Nhằm lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến các Cổ đông và đề nghị Quý cổ đông biểu quyết thông qua, cụ thể như sau:

Mời Quý vị cổ đông xem/download chi tiết các tài liệu sau:

– Phiếu xin ý kiến bằng cổ đông bằng văn bản.

– Thông báo số 69/TB-CT ngày 26/02/2018 của HĐQT Công ty.

– Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

– Nghị quyết HĐQT thông qua việc xin ý kiến cổ đông việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm.

Các thông báo cũ:

Chi tiết xem tại File đính kèm:

Công văn 5982/UBCK-GSCĐ của Uỷ Ban Chứng Khoán về việc chấp thuận Unimex Hanoi trở thành công ty đại chúng

Bản công bố thông tin – chào bán cổ phần lần đầu trên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội