Nguyễn Ngọc Nghị

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Đào Mạnh Hùng

Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Lê Quốc Khánh

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Kiêm Tổng Giám Đốc Công Ty

Nguyễn Quốc Anh

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công Ty

Nguyễn Tiến Thanh

Thành Viên Hội Đồng Quản Trị